Organisatie

Stichting Nederland-Batam is een organisatie met een eenvoudige organisatiestructuur. Het stichtingsbestuur, bestaande uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, wordt ondersteund door een kascommissaris. Daarnaast beschikt de stichting over medewerkers in Indonesië en vrijwilligers in Nederland.
Onze medewerkers begeleiden de projecten in Indonesië, biedt ondersteuning aan de lokale partnerorganisaties en houdt namens het bestuur ter plekke toezicht op de projecten. De vertegenwoordiger is zelf niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, dat zijn onze lokale partners.
De vrijwilligers in Nederland ondersteunen het bestuur op secretarieel en administratief gebied, zoals het schrijven en verzenden van de nieuwsbrieven, het onderhouden van onze sociale media-accounts en website en contact met belangstellenden, zoals tijdens de Oud Lunterse Dag.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die volgens de wet en onze statuten aan het bestuur wordt opgedragen. Het stichtingsbestuur heeft haar toezichthoudende en uitvoerende taken gescheiden. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester is verantwoordelijk voor uitvoerende taken. De overige leden houden toezicht.
Het Dagelijks Bestuur monitort de projecten aan de hand van rapportages en stuurt waar nodig bij. Jaarlijks worden de projecten bezocht door een lid van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur doet verslag aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht en bewaakt of projecten passen binnen onze uitgangspunten, strategie en begroting. Strategie, resultaten en begroting worden jaarlijks geëvalueerd. De kascommissaris houdt toezicht op de financiële zaken in nauw overleg met de penningmeester. De medewerkers voorzien het bestuur van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.
Bestuursleden, noch kascommissaris vervullen voor de stichting relevante nevenfuncties.
Het bestuur en de kascommissaris zetten zich onbezoldigd in. Een redelijke vergoeding van kosten, die gemaakt zijn voor de stichting en voor werk dat buitengewoon veel tijd in beslag neemt, wordt niet als bezoldiging gezien.

Samenstelling van het bestuur en kascommissie

Voorzitter: Dhr. Leo Schreuders 
Secretaris: Mevr. Juul Beltman
Penningmeester: Dhr. Jan-Gerard Hofland 
Leden: Dhr. Jaap Dieben, Dhr. Maarten Reeser, Mevr. Ria van As-Klok
Kascommissaris: Dhr. Arjen Smits