Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit 6 leden.

Jaap Dieben is voorzitter van de stichting. Hij is een gepensioneerde directeur van een internationaal offshore bedrijven en al vanaf de oprichting actief binnen de stichting. Maarten Reeser is secretaris en hij is net als Jaap al vanaf de oprichting betrokken bij de stichting. Maarten is een gepensioneerd kinderarts, gespecialiseerd in kinderen met diabetes. Ria van As-Klok is de penningmeester. Zij is al meer dan 20 jaar betrokken bij de stichting. Ria is oud-operatieverpleegkundige en actief geweest binnen vele besturen. Zij heeft een familierelatie met de projectmanager van de stichting. 

De stichting heeft daarnaast nog drie bestuursleden; Theo den Hartog, hij is gepensioneerd en is nu actief als waarnemend internist-nefroloog, Marie-Louise Smolenaars, zij werkt bij het fonds voor cultuurparticipatie en Leo Schreuders, hij is registeraccountant.

Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders. Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Bestuursleden krijgen geen salaris, maar kunnen wel een redelijke vergoeding krijgen van kosten die gemaakt zijn voor de stichting en voor werk dat buitengewoon veel tijd in beslag neemt.

De toezichthoudende en uitvoerende taken zijn gescheiden. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur, en zijn verantwoordelijk voor uitvoerende taken. De overige leden houden toezicht. Voor toezicht op de financiële zaken heeft de stichting bovendien een kascommissie.

Het Dagelijks Bestuur houdt toezicht op projecten via rapportages van de projectmanager en lokale partners. Ieder jaar worden de projecten bezocht door een Dagelijks Bestuurslid. Het Dagelijks Bestuur doet verslag aan het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur houdt toezicht en bewaakt of projecten passen binnen onze uitgangspunten, strategie en begroting. Strategie, resultaten en begroting worden jaarlijks geëvalueerd.

De medewerkers voorzien het bestuur van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling. Het bestuur overlegt minimaal jaarlijks met de externe accountant en dan worden in ieder geval de jaarrekening en het risicobeheersing- en het controlesysteem besproken. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren.

Een beschrijving van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur is opgenomen in ons BESTUURSREGLEMENT.

Organisatie

Kascommissie

Voor het toezicht op de financiële zaken beschikt de stichting over een kascommissie. Zowel de kascommissie als de penningmeester brengen verslag uit aan het bestuur over financiële zaken.

Projectmanager

De project manager (een bezoldigde functie) begeleidt en ondersteunt onze projecten in Indonesië.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan de stichting niet bestaan. Op dit moment heeft de stichting 20 vrijwilligers.

Ons bestuur bestaat uit zes leden, die zich allemaal onbezoldigd inzetten voor de stichting. Een team van negen vrijwilligers houdt zich bezig met het inzamelen van (medische) hulpgoederen en het inladen en verzendgereed maken van de containers. Vier vrijwilligers helpen de stichting bij haar activiteiten in Nederland. En de stichting heeft in Indonesië een vrijwilliger ter ondersteuning van de projectmanager.