Bestuursreglement

In het bestuursreglement zijn de bestuurstaken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd, wordt de wijze beschreven waarop besluiten genomen worden, hoe om te gaan met transparantie en het afleggen van verantwoordelijkheid. Klik hier om het beleidsreglement te bekijken.

Vrijwilligersbeleid

De stichting kan niet zonder vrijwilligers. Op dit moment heeft de stichting 20 vrijwilligers, maar wij hebben behoefte aan meer vrijwilligers. Klik hier om het vrijwilligersbeleid te bekijken.

Fondsenwervingsbeleid

Stichting Nederland-Batam werft middelen voor de projecten van haar Indonesische partners en om de continuïteit van haar eigen organisatie te kunnen garanderen. De neergaande economie, beperkte middelen en de concurrentie leiden ertoe dat de stichting eigenlijk altijd onvoldoende middelen beschikbaar heeft om alle aanvragen van haar partners te kunnen honoreren.

Gezien de huidige omstandigheden beperkt de stichting daarom haar doelstelling tot het handhaven van het huidige niveau van werving. Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van doneergedrag en doneermogelijkheden wil de stichting waar mogelijk groei realiseren in het niveau van fondsenwerving.

Gedragscode

Iedereen binnen de stichting moet zich houden aan nationale en lokale wet- en regelgeving en de goede zeden, op een manier die de bekendheid en goede naam van maatschappelijke organisaties bevordert en die respectvol is jegens anderen en met alle noodzakelijke en gewenste transparantie. Klik hier om de gedragscode te bekijken.

Klachtenprocedure

De stichting beschikt over een klachtenprocedure. Klik hier om de klachtenprocedure te bekijken.

Transport hulpgoederen

De stichting stuurt hulpgoederen, voornamelijk medische apparatuur, naar onze partnerorganisaties Indonesië. Voor het transporteren en importeren daarvan is toestemming nodig van verschillende Indonesische overheden. Wanneer niet de juiste procedures gevolgd worden bestaat het risico dat gedoneerde goederen verbeurt worden verklaard.

Financiële ondersteuning partnerorganisaties

Verzoeken voor ondersteuning en het afleggen van verantwoordelijkheid over de besteding van de fondsen zijn gestandaardiseerd. Aan de hand van 8 vragen (wie, waarom, voor wie, wat, waar, wanneer, hoe en hoeveel) dienen partners voorstellen in. Na afronding van een project leggen partners met dezelfde vragen, plus een vraag die kijkt naar het verschil tussen planning en realisatie en een vraag naar lessen voor de toekomst, verantwoording af over de realisatie van het project.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij houden bij ons handelen rekening met maatschappelijke gevolgen, op sociaal, milieu en economisch gebied. 
Voor de ondersteuning van onze projecten ontvangen wij fondsen van particulieren, bedrijven en Goede doelen organisaties en middelen (hulpgoederen) van zorginstellingen. Wij nemen geen fondsen of middelen aan als hieraan als voorwaarde verbonden is dat mensen op grond van hun geloof, etniciteit, geslacht of levenskeuze worden uitgesloten. Voor onze kantoorbenodigdheden en printwerk nemen wij bij voorkeur duurzame producten af.
En partnerorganisaties moeten onze gedragscode onderschrijven. Hierin staat dat zij zich zullen houden aan nationale wet- en regelgeving en goede gebruiken, op zo een manier dat het de bewustwording en respect voor sociale organisaties bevordert en met respect voor anderen, met alle noodzakelijke en wenselijke transparantie.

Communicatiebeleid

Wij communiceren met belanghebbenden en belangstellenden voor het werven van fondsen, het creëren van draagvlak en naamsbekendheid en het afleggen van verantwoordelijkheid. Om dat te bereiken is een strategie gekozen die samen te vatten is als eerlijk, genuanceerd en transparant
Wij zijn eerlijk over problemen, om ervan te kunnen leren. We zijn genuanceerd over resultaten, omdat geen enkele activiteit een volledig succes is en het niet alleen onze successen zijn. Wij zijn transparant over kosten, zodat belanghebbenden inzage hebben in de wijze waarop wij fondsen besteden.
Wij willen eerlijk, genuanceerd en transparant communiceren over problemen, resultaten en kosten en wij verwachten hetzelfde van onze partnerorganisaties.
 
Klik hier om al onze beleidsdocumenten te bekijken.